Kompensacijų skyrimo tvarka

Būsto šildymo išlaidų kompensacijos skaičiuoklė
 

Kompensacijos skiriamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos Piniginės socialinės paramos nepasiturinčioms šeimoms ir vieniems gyvenantiems asmenims įstatymo pakeitimo 2011 m. gruodžio 01 d. įstatymu Nr. XI-1772 (Žin., 2011, Nr. 155-7353).

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymo 7 straipsniu, teisę į kompensaciją turi gyvenamąją vietą būste deklaravę arba būstą nuomojantys ir bendrai gyvenantys asmenys arba vienas gyvenantis asmuo, jeigu kreipimosi dėl kompensacijų metu atitinka visus šiuos reikalavimus:

  • bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens nuosavybės teise turimo turto vertė neviršija turto vertės normatyvo;
  • kiekvienas vyresnis kaip 18 metų bendrai gyvenantis asmuo, vienas gyvenantis asmuo arba vaikas (įvaikis) nuo 16 iki 18 metų turi teisę į piniginę socialinę paramą;
  • įsiskolinusieji už būsto šildymą su tiekėjais yra sudarę sutartį dėl dalies skolos apmokėjimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų bendrai gyvenančių asmenų arba vieno gyvenančio asmens pajamų, arba teismas yra priteisęs apmokėti skolą.

Asmenims atitinkantiems aukščiau nurodytus įstatymo reikalavimus ir norintiems gauti kompensaciją paprastai užtenka kreiptis į deklaruotos gyvenamosios vietos Ukmergės rajono savivaldybės administracijos socialinės paramos skyrių arba savivaldybės, kurios teritorijoje yra nuomojamas būstas, administraciją. Ukmergės socialinės paramos skyriuje asmenys turi pateikti prašymą nurodant duomenis apie asmenis bei bendrai gyvenančius asmenis, jų veiklą, turimą turtą, gaunamas pajamas (gautas per paskutinius 3 mėnesius) ir kitą informaciją.

Karantino ir ekstremalios situacijos metu bei 6 mėnesius po jų atšaukimo nepasiturintiems gyventojams kreipiantis dėl piniginės socialinės paramos (t. y. socialinės pašalpos ir būsto šildymo, karšto ir geriamojo vandens išlaidų kompensacijų) – jų turimas turtas nevertinamas.

Bendrai gyvenantiems asmenims arba vienam gyvenančiam asmeniui yra kompensuojama:

  1. šildymo sezono metu išlaidų už būsto šildymą dalis, viršijanti 10 procentų skirtumo tarp šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų ir 2 VRP dydžių (258 Eur) kiekvienam šeimos nariui arba 3 VRP dydžių (387 Eur) vienam gyvenančiam asmeniui, kai būsto naudingasis plotas bei suvartotos šilumos kiekis būstui šildyti ne didesni už nustatytus normatyvus;
  2. išlaidų už karštą vandenį dalis, viršijanti 5 procentus šeimos ar vieno gyvenančio asmens pajamų, kai suvartoto karšto vandens kiekis ir šilumos kiekis cirkuliacijai ne didesni už nustatytus normatyvus.

Kompensacijoms apskaičiuoti taikomi šie normatyvai:

1) naudingojo būsto ploto normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims: 50 kvadratinių metrų vienam gyvenančiam asmeniui; 38 kvadratiniai metrai pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui; 12 kvadratinių metrų antram bendrai gyvenančiam asmeniui; 10 kvadratinių metrų trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims. Šie plotai yra nustatomi pagal kadastrinių matavimų duomenis;

2) karšto vandens normatyvas būste gyvenamąją vietą deklaravusiems arba būstą nuomojantiems asmenims: 1,5 kubinio metro pirmam bendrai gyvenančiam asmeniui arba vienam gyvenančiam asmeniui per mėnesį; 1 kubinis metras antram bendrai gyvenančiam asmeniui per mėnesį; 0,5 kubinio metro trečiam ir paskesniems bendrai gyvenantiems asmenims per mėnesį.

Kompensaciją už būsto šildymą ir karštą vandenį gali gauti ir tie asmenys, kurie turi įsiskolinimų už būsto šildymą ir (ar) karštą vandenį, tačiau, norint gauti kompensacijas, įsiskolinę asmenys turi būti sudarę sutartį dėl dalies įsiskolinimo padengimo, kas mėnesį grąžinant ne daugiau kaip 20 procentų šeimos / asmens pajamų, arba teismas turi būti priteisęs padengti įsiskolinimą.

Svarbu pažymėti, kad kompensacijos skiriamos 3 mėnesiams nuo mėnesio, kurį šeima/asmuo įgijo teisę į kompensacijas, pirmos dienos, tačiau ne daugiau kaip už 2 praėjusius iki prašymo-paraiškos pateikimo mėnesius, jei kreipimosi metu ir tą laikotarpį, už kurį skiriamos kompensacijos, turėjo teisę jas gauti.

Dėl kompensacijų skyrimo reikėtų kreiptis į Ukmergės rajono savivaldybės socialinės paramos skyrių adresu – Kęstučio a. 3, LT-20114, Ukmergė arba telefonu, 8 340 60331.

Paskutinį kartą redaguota: 2022-01-21