ES Projektai

ES


ATSINAUJINANČIUS ENERGIJOS IŠTEKLIUS NAUDOJANČIŲ ELEKTROS IR ŠILUMOS ENERGIJOS GAMYBOS ĮRENGINIŲ ĮDIEGIMAS ŠVENTUPĖS GYV. KATILINĖJE

Esama situacija

Mažinant iškastinio kuro (gamtinių dujų) naudojimą ir prisidedant prie žaliosios energijos skatinimo, Šventupėje gyv. katilinėje planuojama įrengti saulės fotovoltinę elektrinę ir sumontuoti šilumos siurblius.

Techninis sprendimas

Planuojama ant visų katilinės teritorijoje esančių pastatų stogų sumontuoti saulės elektrinės modulius. Katilinės teritorijoje yra 3 pastatai, bendras jų stogų plotas yra 620 m2. Kadangi bendra katilinės elektros galia yra 50 kW, tai šios galios saulės elektrinę ir planuojama montuoti. Taip pat projekto apimtyje planuojam montuoti šilumos siurblius 2x100 kW. Saulės elektrinė per metus sugeneruotų 47 500 kWh elektros energijos. Katilinės poreikiams per metus reikalinga 39 982 kWh, likusi elektros energija būtų panaudojama šilumos energijos gamybai iš šilumos siurblių oras-vanduo nešildymo sezono metu, taip atsisakant gamtinių dujų naudojimo.

Investicijos nauda

 • Projekto atsipirkimo laikas 3-4 metai.
 • Objekto tarnavimo laikas – 15 metai;
 • ŠESD sumažėjimas - ~75 tCO2/metus.
 • Atsisakoma gamtinių dujų naudojimo, pakeičiant jas AEI.

Finansavimas

Šio projekto įgyvendinimui planuojama investuoti 150,0 tūkst. Eur nuosavų ir ES paramos lėšų.

RK-3 IR RK-4 ŠILUMOS TINKLO ZONŲ SUJUNGIMAS, MAŽINANT GAMTINIŲ DUJŲ VARTOJIMĄ ŠILUMOS GAMYBAI

Esama situacija

RK-3 šilumos tiekimo zona ir RK-4 šilumos tiekimo zona yra per 700 metrų nutolusi viena nuo kitos. RK-3 katilinės zonai tiekiama šiluma yra gaminama panaudojant biokurą (iš NŠG katilinės), RK-4 katilinė kūrenama gamtinėmis dujomis. Gamtinės dujos yra 3 kartus brangesnis kuras nei biokuras. Pažymėtina, kad gamtinės dujos yra iškastinis kuras.

Techninis sprendimas

Apjungus šias dvi CŠT zonas, RK-4 šilumos tiekimo zonoje šilumos energija būtų tiekiama iš RK-3 zonos, kurioje šiluma gaminama panaudojant biokurą. Atskirų zonų jungties diametras 80 mm.

Investicijos nauda

RK-3 ir RK-4 sistemų apjungimas leistų išvengti gamtinių dujų suvartojimo RK-4 katilinėje, visą RK-4 zonos šilumos poreikį vartotojams užtikrinant iš RK-3 sistemos, išnaudojant esamus biokurą naudojančius įrenginius.

Sistemų sujungimas sąlygotų gamtinių dujų suvartojimo mažėjimą, kuris siektų apie 2 553 MWh/metus. Mažesnis gamtinių dujų deginimas leistų išvengti apie 561,66 tCO2 išmetimų.

Tinklų apjungimas ne tik leistų sumažinti iškastinio kuro vartojimą, tačiau taip pat leistų padidinti šilumos tiekimo patikimumą, o atliekant tinklų hidraulinius bandymus būtų sumažinti karšto vandens atjungimo laikotarpiai.

Finansavimas

Šio projekto įgyvendinimui planuojama investuoti 330,0 tūkst. Eur nuosavų ir ES paramos lėšų.

SAULĖS FOTOVOLTINĖS ELEKTRINĖS ĮRENGIMAS ELEKTROS ENERGIJOS GENERAVIMUI RK-1 KATILINĖJE

Situacijos aprašymas

UAB „Ukmergės šiluma" priklausančioje RK-1 katilinėje adresu, Šviesos g. 17, Ukmergė gaminama šilumos energija, kuri tiekiama prie šilumos tiekimo sistemos prijungtiems šilumos vartotojams. Elektros energija objekte sunaudojama šilumos tiekimo ir gamybos veikloje. Pagrindiniai objekte esantys elektrą naudojantys prietaisai yra - kuro transportavimo įranga, tinklų, cirkuliaciniai vandens siurbliai, dūmsiurbės, oro padavimo įranga ir kiti šilumos gamybos ir tiekimo veiklai reikalingi elektros įrenginiai. Objektas prijungtas prie žemos įtampos tinklų, jo leistinoji naudoti galia - 150 kW. Bendras metinės elektros energijos suvartojimas - 355 MWh (2019 - 2020 metų duomenimis). Žiemos periodu, bendros elektros sąnaudos sudaro apie 40 % metinio poreikio, rudenį ir pavasarį - 50 %, vasarą - 10 %.

Projekto metu įrengta 99,63 kW saulės elektrinė elektros generavimui katilinėje RK-1. Šioje saulės elektrinėje visa pagaminta elektros energija bus naudojama RK-1 katilinėje ir padengs dalį jos elektros energijos poreikio.

Saulės fotovoltinė elektrinė įrengta ir įvesta į eksploataciją:

 • Fotoelementų skaičius - 266 vnt.
 • Per metus generuojamas el. energijos kiekis - 92 925 kWh.
 • Objekto tarnavimo laikas - 25 metai.

Investicijos nauda

Mažina įmonės sąnaudas elektros energijai įsigyti. Prisidedame prie CO2 mažinimo, bei „žaliosios“ energijos gamybos.

Finansavimas

Investicija atlikta įmonės ir ES paramos lėšomis.

UAB „Ukmergės šiluma“ įgyvendina Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis dalinai finansuojamą projektą Nr. 04.3.2-LVPA-K-102-06-0008 „Šilumos tinklų rekonstrukcija Linų g. kvartale, Ukmergėje, RK-3 katilinės aptarnavimo teritorijoje“.

Bendra projekto vertė – 349 010,20 Eur. Projektui skirta iki 174 505,10 Eur parama iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų investicijų veiksmų programos 4 prioriteto „Energijos efektyvumo ir atsinaujinančių išteklių energijos gamybos ir naudojimo skatinimas“, SANGLAUDOS FONDO - „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“.

Darbų įgyvendinimo laikotarpis: 2019 m. balandis – 2020 m. gruodis.

Projekto tikslas yra sumažinti šilumos nuostolius tinkluose, didinti šilumos tiekimo kokybę ir patikimumą Ukmergės mieste.

Projektas orientuotas į Ukmergės miesto RK-3 CŠT sistemos šilumos energijos vartotojus. Projekto tikslinė grupė yra visi UAB „Ukmergės šiluma“ klientai. Projekto metu numatoma rekonstruoti RK-3 katilinės prieigose esančius šilumos tiekimo tinklus. Įgyvendinus Projektą bus rekonstruota ~883 m šilumos tinklų, kas leis padidinti šilumos tiekimo patikimumą 130 vartotojui ir sumažinti šilumos nuostolius ~211,8 MWh/metus. Šilumos energijos nuostolių pasikeitimas mažins ŠESD emisijas (~36 t/metus).

Daugiau informacijos galima rasti internete ČIA
IŠ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ LĖŠŲ BENDRAI FINANSUOJAMO PROJEKTO NR. 04.3.2-LVPA-K-102-02-0013 “CENTRALIZUOTO ŠILUMOS TIEKIMO TINKLO REKONSTRAVIMAS ŠVENTUPĖS K., VIDIŠKIŲ SEN., UKMERGĖS RAJ.”
UAB „Ukmergės šiluma“ centralizuotai tiekia šilumą Ukmergės miesto ir Šventupės gyvenvietės vartotojams: gyvenamiesiems namams, įvairios paskirties pastatams bei pramonės įmonėms. Bendras šildomas plotas sudaro apytikriai 433,55 tūkst. m2. Šiluma tiekiama 6,9 tūkst. butų ir kitų patalpų.
Rajoninės katilinės RK-3 tinkle aptarnaujami, iš viso, 2382 vartotojai: 2359 gyventojai ir 23 juridiniai asmenys. Bendras šilumos perdavimo vamzdynų ilgis, perskaičiavus viengubo, kurio sąlyginis diametras 100 mm, vamzdžio ilgiu sudarė  17104 m. Projekto, t.y. numatytų modernizuoti, vamzdynų ilgis sudaro 37% RK-3 tinklo vamzdynų.
Faktiniai šilumos energijos nuostoliai tinkle 2015 m siekė 19,2%, o projekto vamzdynų skaičiuotini terminiai nuostoliai sudarė ~37% skaičiuotinų terminių RK-3 vamzdyno nuostolių. Projekto vamzdynų skaičiuotini terminiai nuostoliai po modernizacijos sumažėtų nuo 900,2 MWh/m iki 568,4 MWh/m.
RK-3 tinklo vamzdynų modernizavimas įmonei padėtų išspręsti visą eilę uždavinių:
  • nusidėvėjusių šilumos tiekimo tinklų atnaujinimas;
  • energijos vartojimo efektyvumo padidinimas (dėl sumažėjusių šiluminių nuostolių sumažės kuro sąnaudos);
  • energijos tiekimo patikimumo ir saugumo padidinimas (atnaujinus vamzdynus, bus išvengta avarijų vamzdyne ir šilumos tiekimo vartotojams sutrikimų);
  • neigiamo poveikio aplinkai sumažinimas (dėl sumažėjusių šiluminių nuostolių sumažės kuro suvartojimas ir šiltnamio dujų emisija į aplinką);
  • sąnaudų šilumos gamybai ir perdavimui sumažėjimas (dėl sumažėjusių šiluminių nuostolių sumažės kuro sąnaudos; be to sumažės termofikacinio vandens nuostoliai ir, tuo pačiu, sąnaudos termofikacinio vandens paruošimui; sumažės lėšų poreikis vamzdynų remontui ir avarijų padarinių likvidavimui);
  • importuojamo iškastinio kuro – gamtinių dujų – vartojimo sumažinimas.
Projekto vieta. Ukmergės miestas, RK-3 katilinės aptarnavimo zona nuo šiluminės kameros ŠK-35, iki boilerinių Nr. 2, 3, 4, 7, Dariaus ir Girėno, Jaunimo bei Miškų gatvių prieigose.
Vykdymo terminai . Pagrindiniai vamzdynų modernizavimo statybiniai darbai planuojami 2017 metų II ir III ketvirtį.
Finansavimas.  Projektas bus iš dalies finansuojamas Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos lėšomis pagal priemonę Nr. 04.3.2-LVPA-K-102 „Šilumos tiekimo tinklų modernizavimas ir plėtra“. Numatomas projekto finansavimo intensyvumas 49 % arba 192.990,00 EUR. Likęs tinkamų finansuoti lėšų poreikis (192.990,00 EUR) bus formuojamas paskolos lėšomis.
Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės) panaudojimas Ukmergės rajono savivaldybės administracijos ir seniūnijų elektros energijos poreikiams

Matydama atsinaujinančios energijos perspektyvą UAB „Ukmergės šiluma“ plečia savo veiklą ir pradeda naują įmonės veiklos etapą elektros energijos gamybos srityje. Rajono savivaldybės pavedimu bendrovė pastatė ir įsipareigojo 25 metus eksploatuoti 3,6 MW galios saulės fotovoltinę elektrinę.

Naujas, kartu su partneriu UAB „Ignitis“, įrengtas saulės elektrinių parkas Ukmergėje iškilo 5 ha žemės sklype. Numatyta, kad saulės parkas pagamins daugiau kaip 3,7 mln. kWh elektros energijos per metus. Ši energija bus tiekiama 35 Ukmergės rajono savivaldybės įstaigoms (vaikų darželiams, mokykloms, savivaldybės administraciniams pastatams, ligoninei) bei savivaldybėje esančioms 12 seniūnijų. Numatoma, kad saulės parkas patenkins apie 90 proc. Ukmergės savivaldybės elektros energijos poreikių. Projekto pabaiga 2023 metų gruodžio mėn.

Ukmergės rajono savivaldybė, kartu su jos valdoma įmone UAB „Ukmergės šiluma“,  viena pirmųjų Lietuvoje ryžosi šiam sudėtingam, bet kartu ir duodančiam didelę naudą projektui. Projektas vykdomas su Europos Sąjungos finansine parama, jo vertė - apie 4 mln. Eurų (iš kurių 2,8 mln. ES lėšos), ir be ekonominio efekto – pigios elektros Ukmergės miestui, bus sutaupoma 1458,83 tonos CO2 per metus.

Projekto eiga:

1. 2021 m. birželio mėn. 23 d. Ukmergės rajono Savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 7-146, pritarta, kad Ukmergės r. Savivaldybės administracija įgyvendins "Atsinaujinančių energijos išteklių (saulės, vėjo) panaudojimas valstybės, savivaldybių, tradicinių religinių bendruomenių, religinių bendrijų ar centrų elektros energijos poreikiams“ projektą.

2. 2021 m. spalio 28 d. Ukmergės rajono Savivaldybės Tarybos sprendimu Nr. 7-243, projekto valdymą, administravimą, priežiūrą ir vystymą pavesti UAB "Ukmergės šiluma". UAB "Ukmergės šiluma" įsipareigojo pastatyti 3,6 MW saulės elektrinių parką.

3. 2021 m. gruodžio mėn. - 2022 m. balandžio mėn. buvo pasirašytos 35-ios finansavimo sutartys tarp Ukmergės Savivaldybės įstaigų bei LR aplinkos ministerijos Aplinkos projektų valdymo agentūros.

4. 2023 m. birželio mėn. - prasidėjo 3,6 MW Saulės elektrinių parko statybos.

5. 2023 m. spalio mėn. - užbaigtos Saulės parko statybos.

Paskutinį kartą redaguota: 2023-11-09