Veiklos įrašai

Veiklos įrašaiViešieji pirkimai
 • Viešieji pirkimai

Duomenų tvarkymo tikslas
 • Pirkimų procedūrų administravimas


Duomenų subjektų kategorijų aprašymas
 • Tiekėjai
 • Darbuotojai
 • Įgalioti asmenys
 • Juridiniai asmenys
Asmens duomenų kategorijos
 • Kontaktinė informacija
 • Informacija apie tiekėjus
 • Susijusi informacija
Neskelbtini duomenys
 • Konfidenciali informacija nurodyta pasiūlyme
Galiojantys teisės aktai
Nėra informacijos

Duomenų šaltiniai
 • Iš sąrašų
 • Iš duomenų subjektų
 • Iš valstybinių institucijų


Vidiniai neskelbtinų asmens duomenų naudotojai
 • Darbuotojai, kurių darbui reikalingi duomenys
 • Administratorius
 • Vadovybė
Duomenų gavėjų kategorijos
 • Prižiūrinčios institucijos
 • Media
 • Politikai
 • Gyventojai
 • Įmonės darbuotojai
Neskelbtinų duomenų gavėjų kategorijos
 • Prižiūrinčios institucijos
Perdavimas į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją
Nėra informacijos

Numatomi asmens duomenų saugojimo ir ištrynimo terminai
 • Pasiekus tikslą duomenys archyvuojami
 • Pasiekus tikslą duomenys paverčiami anonimiškais
 • Popieriniame formate įmonės archyve
Kontrolierius

UAB Ukmergės šiluma yra atsakinga už asmens duomenų, kad mes apdorojame apie jus duomenų tvarkymo. Čia rasite mūsų kontaktinę informaciją:

 • UAB Ukmergės šiluma
 • Tel. nr.: +370 602 37930
 • El. paštas: administratore@ukmergessiluma.lt
Duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų apie mūsų informacijos apdorojimą, visada kviečiame susisiekti su mūsų privatumo pareigūnu:

 • Direktoriaus pavaduotojas Raimondas Kaselis
 • Tel. nr.: +370 686 74469
 • El. paštas: raimondas@ukmergessiluma.lt

Jūsų teisės

Įstatymas įtvirtina teises asmenims, kurių asmens duomenys yra renkami ir toliau naudojami. Teisės aktai gali riboti šias teises.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis.

Teisė susipažinti

Asmuo, kurio duomenys renkami ir tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo duomenimis ir su bet kokia susijusia papildoma informacija.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs su juo susiję asmens duomenys.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų ištrinti su juo susiję asmens duomenys anksčiau nei numatytas bendrasis ištrynimo terminas.

Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus asmens, kurio duomenys tvarkomi, sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus viešojo intereso. 

Teisė nesutikti

Asmuo (duomenų subjektas) turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę gauti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė įmonei, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitai įmonei, o įmonė, kuriai asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių.

Daugiau sužinoti apie savo teises galite https://www.ada.lt/.

Mokesčių administravimas ir tvarkymas
 • Mokesčių administravimas ir tvarkymas
Duomenų tvarkymo tikslas
 • Mokestinių prievolių įvykdymas


Duomenų subjektų kategorijų aprašymas
 • Fiziniai asmenys
Asmens duomenų kategorijos
 • Asmens kodas
 • Vardas pavardė
Neskelbtini duomenys
Nėra informacijos

Galiojantys teisės aktai
Nėra informacijos

Duomenų šaltiniai
 • Iš valstybinių institucijų
 • Iš duomenų subjektų
Vidiniai neskelbtinų asmens duomenų naudotojai
 • Darbuotojai, kurių darbui reikalingi duomenys
Duomenų gavėjų kategorijos
 • VMI
 • Įmonės darbuotojai
 • Valstybinės institucijos


Neskelbtinų duomenų gavėjų kategorijos
 • Neperduodama
Perdavimas į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją
 • Neperduodame trečiosioms šalims
Numatomi asmens duomenų saugojimo ir ištrynimo terminai
 • Pasiekus tikslą duomenys archyvuojami
 • Esant teisiniam pagrindui ir pasiekus tikslą duomenys sunaikinami
 • Popieriniame formate įmonės archyve
Kontrolierius

UAB Ukmergės šiluma yra atsakinga už asmens duomenų, kad mes apdorojame apie jus duomenų tvarkymo. Čia rasite mūsų kontaktinę informaciją:

 • UAB Ukmergės šiluma
 • Tel. nr.: +370 602 37930
 • El. paštas: administratore@ukmergessiluma.lt
Duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų apie mūsų informacijos apdorojimą, visada kviečiame susisiekti su mūsų privatumo pareigūnu:

 • Direktoriaus pavaduotojas Raimondas Kaselis
 • Tel. nr.: +370 686 74469
 • El. paštas: raimondas@ukmergessiluma.lt

Jūsų teisės

Įstatymas įtvirtina teises asmenims, kurių asmens duomenys yra renkami ir toliau naudojami. Teisės aktai gali riboti šias teises.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis.

Teisė susipažinti

Asmuo, kurio duomenys renkami ir tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo duomenimis ir su bet kokia susijusia papildoma informacija.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs su juo susiję asmens duomenys.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų ištrinti su juo susiję asmens duomenys anksčiau nei numatytas bendrasis ištrynimo terminas.

Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus asmens, kurio duomenys tvarkomi, sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus viešojo intereso.

Teisė nesutikti

Asmuo (duomenų subjektas) turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę gauti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė įmonei, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitai įmonei, o įmonė, kuriai asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių.

Daugiau sužinoti apie savo teises galite https://www.ada.lt/.

Kandidatų į darbuotojus duomenų tvarkymas
 • Kandidatų į darbuotojus duomenų tvarkymas
Duomenų tvarkymo tikslas
 • Darbuotojų atranka


Duomenų subjektų kategorijų aprašymas
 • Kandidatai į darbuotojus


Asmens duomenų kategorijos
 • Kontaktinė informacija
 • Vardas pavardė


Neskelbtini duomenys
 • Sveikatos būklė

Galiojantys teisės aktai
Nėra informacijos

Duomenų šaltiniai
 • Iš duomenų subjektų
Vidiniai neskelbtinų asmens duomenų naudotojai
 • Darbuotojai, kurių darbui reikalingi duomenys
Duomenų gavėjų kategorijos
 • Administratorius, vadovybė
Neskelbtinų duomenų gavėjų kategorijos
 • Administratorius, vadovybė
Perdavimas į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją
 • Neperduodame trečiosioms šalims


Numatomi asmens duomenų saugojimo ir ištrynimo terminai
 • Esant teisiniam pagrindui ir pasiekus tikslą duomenys sunaikinami
Kontrolierius

UAB Ukmergės šiluma yra atsakinga už asmens duomenų, kad mes apdorojame apie jus duomenų tvarkymo. Čia rasite mūsų kontaktinę informaciją:

 • UAB Ukmergės šiluma
 • Tel. nr.: +370 602 37930
 • El. paštas: administratore@ukmergessiluma.lt
Duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų apie mūsų informacijos apdorojimą, visada kviečiame susisiekti su mūsų privatumo pareigūnu:

 • Direktoriaus pavaduotojas Raimondas Kaselis
 • Tel. nr.: +370 686 74469
 • El. paštas: raimondas@ukmergessiluma.lt

Jūsų teisės

Įstatymas įtvirtina teises asmenims, kurių asmens duomenys yra renkami ir toliau naudojami. Teisės aktai gali riboti šias teises.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis. 

Teisė susipažinti

Asmuo, kurio duomenys renkami ir tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo duomenimis ir su bet kokia susijusia papildoma informacija. 

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs su juo susiję asmens duomenys. 

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų ištrinti su juo susiję asmens duomenys anksčiau nei numatytas bendrasis ištrynimo terminas. 

Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus asmens, kurio duomenys tvarkomi, sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus viešojo intereso.

Teisė nesutikti

Asmuo (duomenų subjektas) turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę gauti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė įmonei, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitai įmonei, o įmonė, kuriai asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių.
Daugiau sužinoti apie savo teises galite https://www.ada.lt/.

Vaizdo stebėsena saugumo tikslais
 • Vaizdo stebėsena saugumo tikslais
Duomenų tvarkymo tikslas
 • Darbuotojų ir vartotojų saugumo užtikrinimui
Duomenų subjektų kategorijų aprašymas
 • Paslaugų gavėjai
 • Klientai
 • Tiekėjai
 • Darbuotojai
 • Susiję asmenys
 • Vaikai
 • Teisėti atstovai
 • Įgalioti asmenys
 • Fiziniai asmenys
Asmens duomenų kategorijos
 • Nuotraukos
Neskelbtini duomenys
Nėra informacijos

Galiojantys teisės aktai
Nėra informacijos

Duomenų šaltiniai
 • Iš duomenų subjektų
Vidiniai neskelbtinų asmens duomenų naudotojai
 • Administratorius
 • Vadovybė
Duomenų gavėjų kategorijos
 • Policija
 • Prižiūrinčios institucijos
 • Įmonės darbuotojai
Neskelbtinų duomenų gavėjų kategorijos
Nėra informacijos

Perdavimas į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją
Nėra informacijos

Numatomi asmens duomenų saugojimo ir ištrynimo terminai
 • Esant teisiniam pagrindui ir pasiekus tikslą duomenys sunaikinami
Kontrolierius

UAB Ukmergės šiluma yra atsakinga už asmens duomenų, kad mes apdorojame apie jus duomenų tvarkymo. Čia rasite mūsų kontaktinę informaciją:

 • UAB Ukmergės šiluma
 • Tel. nr.: +370 602 37930
 • El. paštas: administratore@ukmergessiluma.lt
Duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų apie mūsų informacijos apdorojimą, visada kviečiame susisiekti su mūsų privatumo pareigūnu:

 • Direktoriaus pavaduotojas Raimondas Kaselis
 • Tel. nr.: +370 686 74469
 • El. paštas: raimondas@ukmergessiluma.lt

Jūsų teisės

Įstatymas įtvirtina teises asmenims, kurių asmens duomenys yra renkami ir toliau naudojami. Teisės aktai gali riboti šias teises.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis.

Teisė susipažinti

Asmuo, kurio duomenys renkami ir tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo duomenimis ir su bet kokia susijusia papildoma informacija.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs su juo susiję asmens duomenys.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų ištrinti su juo susiję asmens duomenys anksčiau nei numatytas bendrasis ištrynimo terminas. 

Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus asmens, kurio duomenys tvarkomi, sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus viešojo intereso.

Teisė nesutikti

Asmuo (duomenų subjektas) turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi. 

Teisė į duomenų perkeliamumą

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę gauti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė įmonei, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitai įmonei, o įmonė, kuriai asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių.

Daugiau sužinoti apie savo teises galite https://www.ada.lt/.

Veiklos viešinimas, naudojant socialinias medijas
 • Veiklos viešinimas, naudojant socialinias medijas
Duomenų tvarkymo tikslas
 • Įmonės veiklos viešinimas
Duomenų subjektų kategorijų aprašymas
 • Paslaugų gavėjai
 • Klientai
 • Tiekėjai
 • Darbuotojai
 • Susiję asmenys
 • Įgalioti asmenys
 • Fiziniai asmenys
 • Juridiniai asmenys
Asmens duomenų kategorijos
 • Kontaktinė informacija
 • Duomenų rinkiniai
 • Informacija apie tiekėjus
 • Informacija apie paslaugų gavėjus
 • Nuotraukos
 • Darbo užmokesčio informacija
 • Vardas pavardė
Neskelbtini duomenys
 • Nerenkama
Galiojantys teisės aktai
Nėra informacijos

Duomenų šaltiniai
 • Iš duomenų subjektų
Vidiniai neskelbtinų asmens duomenų naudotojai
 • Nerenkami
Duomenų gavėjų kategorijos
 • Prižiūrinčios institucijos
 • Media
 • Politikai
 • Gyventojai
 • Įmonės darbuotojai
Neskelbtinų duomenų gavėjų kategorijos
 • Neperduodama
Perdavimas į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją
 • Neperduodame trečiosioms šalims
Numatomi asmens duomenų saugojimo ir ištrynimo terminai
 • Pasiekus tikslą duomenys archyvuojami
 • Pasiekus tikslą duomenys paverčiami anonimiškais
 • Esant teisiniam pagrindui ir pasiekus tikslą duomenys sunaikinami
 • Popieriniame formate įmonės archyve
Kontrolierius

UAB Ukmergės šiluma yra atsakinga už asmens duomenų, kad mes apdorojame apie jus duomenų tvarkymo. Čia rasite mūsų kontaktinę informaciją:

 • UAB Ukmergės šiluma
 • Tel. nr.: +370 602 37930
 • El. paštas: administratore@ukmergessiluma.lt
Duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų apie mūsų informacijos apdorojimą, visada kviečiame susisiekti su mūsų privatumo pareigūnu:

 • Direktoriaus pavaduotojas Raimondas Kaselis
 • Tel. nr.: +370 686 74469
 • El. paštas: raimondas@ukmergessiluma.lt

Jūsų teisės

Įstatymas įtvirtina teises asmenims, kurių asmens duomenys yra renkami ir toliau naudojami. Teisės aktai gali riboti šias teises.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis.

Teisė susipažinti

Asmuo, kurio duomenys renkami ir tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo duomenimis ir su bet kokia susijusia papildoma informacija.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs su juo susiję asmens duomenys.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų ištrinti su juo susiję asmens duomenys anksčiau nei numatytas bendrasis ištrynimo terminas. 

Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus asmens, kurio duomenys tvarkomi, sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus viešojo intereso. 

Teisė nesutikti

Asmuo (duomenų subjektas) turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę gauti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė įmonei, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitai įmonei, o įmonė, kuriai asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių.

Daugiau sužinoti apie savo teises galite https://www.ada.lt/.

Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymas ir tvarkymas
 • Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymas ir tvarkymas
Duomenų tvarkymo tikslas
Nėra informacijos

Duomenų subjektų kategorijų aprašymas
 • Paslaugų gavėjai
 • Klientai
 • Susiję asmenys
 • Teisėti atstovai
 • Įgalioti asmenys
 • Fiziniai asmenys
 • Juridiniai asmenys


Asmens duomenų kategorijos
 • Kontaktinė informacija
 • Informacija apie paslaugų gavėjus
 • Susijusi informacija
 • Asmens kodas
 • Vardas pavardė
Neskelbtini duomenys
Nėra informacijos

Galiojantys teisės aktai
Nėra informacijos

Duomenų šaltiniai
 • Iš sąrašų
 • Iš gyventojų registro
 • Iš juridinių asmenų registro
 • Iš duomenų subjektų
 • Iš valstybinių institucijų
Vidiniai neskelbtinų asmens duomenų naudotojai
Nėra informacijos

Duomenų gavėjų kategorijos
 • Įmonės darbuotojai
 • Teismai, antstoliai, notarai
Neskelbtinų duomenų gavėjų kategorijos
 • Neperduodama
Perdavimas į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją
 • Neperduodame trečiosioms šalims
Numatomi asmens duomenų saugojimo ir ištrynimo terminai
 • Pasiekus tikslą duomenys archyvuojami
 • Esant teisiniam pagrindui ir pasiekus tikslą duomenys sunaikinami
 • Popieriniame formate įmonės archyve
Kontrolierius

UAB Ukmergės šiluma yra atsakinga už asmens duomenų, kad mes apdorojame apie jus duomenų tvarkymo. Čia rasite mūsų kontaktinę informaciją:

 • UAB Ukmergės šiluma
 • Tel. nr.: +370 602 37930
 • El. paštas: administratore@ukmergessiluma.lt
Duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų apie mūsų informacijos apdorojimą, visada kviečiame susisiekti su mūsų privatumo pareigūnu:

 • Direktoriaus pavaduotojas Raimondas Kaselis
 • Tel. nr.: +370 686 74469
 • El. paštas: raimondas@ukmergessiluma.lt

Jūsų teisės

Įstatymas įtvirtina teises asmenims, kurių asmens duomenys yra renkami ir toliau naudojami. Teisės aktai gali riboti šias teises.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis.

Teisė susipažinti

Asmuo, kurio duomenys renkami ir tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo duomenimis ir su bet kokia susijusia papildoma informacija. 

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs su juo susiję asmens duomenys.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų ištrinti su juo susiję asmens duomenys anksčiau nei numatytas bendrasis ištrynimo terminas.

Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus asmens, kurio duomenys tvarkomi, sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus viešojo intereso.

Teisė nesutikti

Asmuo (duomenų subjektas) turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi. 

Teisė į duomenų perkeliamumą

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę gauti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė įmonei, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitai įmonei, o įmonė, kuriai asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių. 

Daugiau sužinoti apie savo teises galite https://www.ada.lt/.

Vartotojų administravimas
 • Vartotojų administravimas
Duomenų tvarkymo tikslas
 • Įmonės paslaugos pardavimas (sutarčių sudarymas)
Duomenų subjektų kategorijų aprašymas
 • Paslaugų gavėjai
 • Klientai
 • Teisėti atstovai
 • Įgalioti asmenys
 • Fiziniai asmenys
Asmens duomenų kategorijos
 • Kontaktinė informacija
 • Asmens kodas
 • Vardas pavardė
Neskelbtini duomenys
Nėra informacijos

Galiojantys teisės aktai
Nėra informacijos

Duomenų šaltiniai
 • Iš gyventojų registro
 • Iš juridinių asmenų registro
 • Iš duomenų subjektų
Vidiniai neskelbtinų asmens duomenų naudotojai
 • Nerenkami
Duomenų gavėjų kategorijos
 • Prižiūrinčios institucijos
 • Gyventojai
 • Teismai
Neskelbtinų duomenų gavėjų kategorijos
 • Neperduodama
Perdavimas į trečiąją valstybę ar tarptautinę organizaciją
 • Neperduodame trečiosioms šalims
Numatomi asmens duomenų saugojimo ir ištrynimo terminai
 • Pasiekus tikslą duomenys archyvuojami
Kontrolierius

UAB Ukmergės šiluma yra atsakinga už asmens duomenų, kad mes apdorojame apie jus duomenų tvarkymo. Čia rasite mūsų kontaktinę informaciją:

 • UAB Ukmergės šiluma
 • Tel. nr.: +370 602 37930
 • El. paštas: administratore@ukmergessiluma.lt
Duomenų apsaugos pareigūnas

Jei turite klausimų apie mūsų informacijos apdorojimą, visada kviečiame susisiekti su mūsų privatumo pareigūnu:

 • Direktoriaus pavaduotojas Raimondas Kaselis
 • Tel. nr.: +370 686 74469
 • El. paštas: raimondas@ukmergessiluma.lt

Jūsų teisės

Įstatymas įtvirtina teises asmenims, kurių asmens duomenys yra renkami ir toliau naudojami. Teisės aktai gali riboti šias teises.

Jei norite pasinaudoti savo teisėmis, susisiekite su mumis.

Teisė susipažinti

Asmuo, kurio duomenys renkami ir tvarkomi, turite teisę susipažinti su savo duomenimis ir su bet kokia susijusia papildoma informacija.

Teisė reikalauti ištaisyti duomenis

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų ištaisyti netikslūs su juo susiję asmens duomenys.

Teisė reikalauti ištrinti duomenis

Asmuo turi teisę reikalauti, kad būtų ištrinti su juo susiję asmens duomenys anksčiau nei numatytas bendrasis ištrynimo terminas.

Teisė reikalauti apriboti duomenų tvarkymą

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę reikalauti, kad būtų apribotas duomenų tvarkymas. Kai duomenų tvarkymas yra apribotas, tokius asmens duomenis galima tvarkyti, išskyrus saugojimą, tik gavus asmens, kurio duomenys tvarkomi, sutikimą arba siekiant pareikšti, vykdyti arba apginti teisinius reikalavimus, arba apsaugoti kito fizinio ar juridinio asmens teises, arba dėl svarbaus viešojo intereso.

Teisė nesutikti

Asmuo (duomenų subjektas) turi teisę bet kuriuo metu nesutikti, kad su juo susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.

Teisė į duomenų perkeliamumą

Asmuo, kurio duomenys tvarkomi, turi teisę gauti susistemintu, įprastai naudojamu ir kompiuterio skaitomu formatu su juo susijusius asmens duomenis, kuriuos jis pateikė įmonei, ir turi teisę persiųsti tuos duomenis kitai įmonei, o įmonė, kuriai asmens duomenys buvo pateikti, turi nesudaryti tam kliūčių.

Daugiau sužinoti apie savo teises galite https://www.ada.lt/.

Paskutinį kartą redaguota: 2020-10-07