2024 metaiSausis

Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės

Vienanarė kaina – kaina ct/kWh, kuri taikoma už suvartotą šilumos energijos kiekį. Vartotojui nepareiškus pageidavimo dėl šilumos kainos taikymo būdo, įprastai šilumos pirkimo – pardavimo sutartyje numatyta taikyti vienanarė suminė šilumos kaina;

Dvinarė kaina – taikoma vartotojams, kurių pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti arba turinti galimybę naudoti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuo rūšį (šilumos siurblius, saulės kolektorius ir pan.). Taip yra taikoma vartotojams jų pačių pasirinkimu pateikus prašymą. Šiuo atveju dvinarė kaina taikoma sutartiniu pagrindu, šalims pasirašius individualią šilumos pirkimo – pardavimo sutartį. Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį, kurį vartotojas moka visus metus kiekvieną mėnesį už vidutinę šilumos vartojimo galią, nepriklausomai nuo sezoniškumo ar nuo suvartoto šilumos kiekio, apskaičiuojamas vartotojo objekto vidutinę šilumos vartojimo galią (kW) dauginant iš tą mėnesį galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dedamosios (Eur/kW/mėn.). Šilumos vartojimo galia (pastate sumontuotų ir veikiančių pastato šilumos įrenginių vidutinė šilumos vartojimo galia) nustatoma individualiai konkrečiam vartotojui. Taikant dvinarę šilumos kainą šilumos vartojimo galia skaičiuojama iš ne mažiau kaip 12 mėnesių konkretaus vartotojo sunaudotų šilumos kiekių. Neturint 12 mėnesių suvartojimo istorijos vidutinė šilumos vartojimo galia apskaičiuojama pagal pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos projektinę/inventorinę dokumentaciją arba taikant vidutinius energijos sąnaudų normatyvus.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį kas mėnesį apskaičiuojamas konkretus pastato įvade įrengtu šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuotą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies (ct/kWh) arba atskiro buto daugiabučiame name atveju – pagal šilumos paskirstymo metodą butui priskirtą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamosios dalies.

Šilumos kainos dedamosios:

Pastovioji dedamoji

Kintamoji dedamoji

Papildomos dedamosios dalis

Pastoviąją dalį sudaro darbo užmokestis, nusidėvėjimas, remontas, materialinės ir kitos sąnaudos bei investicijų grąža. Pastoviosios dalies sąnaudos patiriamos nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio.

Kintamąją dalį sudaro kuro sąnaudos šilumos gamybai, iš nepriklausomų šilumos gamintojų pirkta šiluma (jei įsigyjama), elektros energija ir vanduo. Sąnaudos kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio.

Papildomosios dedamosios dalį sudaro ūkio subjekto gautos papildomos pajamos (-) ar nepadengtos sąnaudos (+) dėl faktinių kuro ir pirktos šilumos sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų ir (ar) kitų priežasčių.

1. Ukmergės m., Dukstynos k., Deltuvos mst. ir Šventupės gyv. vartotojams:

Gyventojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 8,55 ct/kWh su 9 proc. PVM  (PVM mokestis kompensuojamas)

Kitiems vartotojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 9,49 ct/kWh su 21 proc. PVM

Šilumos kainos be PVM:

1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 7,84  ct/kWh

1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,96 ct/kWh

1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 5,50 ct/kWh

1.3. Papildoma kainos dedamoji - -0,62 ct/kWh

2. Šilumos dvinarės kainos dedamosios:

2.1. Pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 19,86 Eur/kW/mėn.

2.2. Pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 20,07 Eur/mėn.

2.3. Kintamoji dalis – 5,50 ct/kWh

2.4. Papildoma kainos dedamoji - -0,62 ct/kWh

 

Karšto vandens kaina

Pastovioji dedamoji – pastoviųjų sąnaudų ir investicijų grąžos dalis, priskirta karšto vandens ruošimui ir pardavimui, kuri išdalinama iš planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio. Apskaičiuojama karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiui.

Kintamoji dedamoji – kintanti karšto vandens kainos dalis, išreiškiama formule su šilumos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų nežinomaisiais. Konkretus kintamosios karšto vandens kainos dedamosios dydis skaičiuojamas ne dažniau kaip kas mėnesį, atsižvelgiant į šilumos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų pokytį.

Ukmergės miesto, Dukstynos k. ir Deltuvos mst. ir Šventupės gyvenvietės karšto vandens vartotojams:

 1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose (be PVM) –  7,30 Eur/m3;
 2. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose (su 9 proc. PVM) – 7,96 Eur/m3; (PVM mokestis kompensuojamas)
 3. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams (be PVM) – 7,24 Eur/m3;
 4. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams (su 21 proc. PVM) – 8,76 Eur/m3.
Vasaris

Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės

Vienanarė kaina – kaina ct/kWh, kuri taikoma už suvartotą šilumos energijos kiekį. Vartotojui nepareiškus pageidavimo dėl šilumos kainos taikymo būdo, įprastai šilumos pirkimo – pardavimo sutartyje numatyta taikyti vienanarė suminė šilumos kaina;

Dvinarė kaina – taikoma vartotojams, kurių pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti arba turinti galimybę naudoti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuo rūšį (šilumos siurblius, saulės kolektorius ir pan.). Taip yra taikoma vartotojams jų pačių pasirinkimu pateikus prašymą. Šiuo atveju dvinarė kaina taikoma sutartiniu pagrindu, šalims pasirašius individualią šilumos pirkimo – pardavimo sutartį. Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį, kurį vartotojas moka visus metus kiekvieną mėnesį už vidutinę šilumos vartojimo galią, nepriklausomai nuo sezoniškumo ar nuo suvartoto šilumos kiekio, apskaičiuojamas vartotojo objekto vidutinę šilumos vartojimo galią (kW) dauginant iš tą mėnesį galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dedamosios (Eur/kW/mėn.). Šilumos vartojimo galia (pastate sumontuotų ir veikiančių pastato šilumos įrenginių vidutinė šilumos vartojimo galia) nustatoma individualiai konkrečiam vartotojui. Taikant dvinarę šilumos kainą šilumos vartojimo galia skaičiuojama iš ne mažiau kaip 12 mėnesių konkretaus vartotojo sunaudotų šilumos kiekių. Neturint 12 mėnesių suvartojimo istorijos vidutinė šilumos vartojimo galia apskaičiuojama pagal pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos projektinę/inventorinę dokumentaciją arba taikant vidutinius energijos sąnaudų normatyvus.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį kas mėnesį apskaičiuojamas konkretus pastato įvade įrengtu šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuotą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies (ct/kWh) arba atskiro buto daugiabučiame name atveju – pagal šilumos paskirstymo metodą butui priskirtą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamosios dalies.

Šilumos kainos dedamosios:

Pastovioji dedamoji

Kintamoji dedamoji

Papildomos dedamosios dalis

Pastoviąją dalį sudaro darbo užmokestis, nusidėvėjimas, remontas, materialinės ir kitos sąnaudos bei investicijų grąža. Pastoviosios dalies sąnaudos patiriamos nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio.

Kintamąją dalį sudaro kuro sąnaudos šilumos gamybai, iš nepriklausomų šilumos gamintojų pirkta šiluma (jei įsigyjama), elektros energija ir vanduo. Sąnaudos kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio.

Papildomosios dedamosios dalį sudaro ūkio subjekto gautos papildomos pajamos (-) ar nepadengtos sąnaudos (+) dėl faktinių kuro ir pirktos šilumos sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų ir (ar) kitų priežasčių.

1. Ukmergės m., Dukstynos k., Deltuvos mst. ir Šventupės gyv. vartotojams:

Gyventojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 7,91 ct/kWh su 9 proc. PVM  (PVM mokestis kompensuojamas)

Kitiems vartotojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 8,78 ct/kWh su 21 proc. PVM

Šilumos kainos be PVM:

1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 7,26  ct/kWh

1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,96 ct/kWh

1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,92 ct/kWh

1.3. Papildoma kainos dedamoji - -0,62 ct/kWh

2. Šilumos dvinarės kainos dedamosios:

2.1. Pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 19,86 Eur/kW/mėn.

2.2. Pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 20,07 Eur/mėn.

2.3. Kintamoji dalis – 4,92 ct/kWh

2.4. Papildoma kainos dedamoji - -0,62 ct/kWh

 

Karšto vandens kaina

Pastovioji dedamoji – pastoviųjų sąnaudų ir investicijų grąžos dalis, priskirta karšto vandens ruošimui ir pardavimui, kuri išdalinama iš planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio. Apskaičiuojama karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiui.

Kintamoji dedamoji – kintanti karšto vandens kainos dalis, išreiškiama formule su šilumos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų nežinomaisiais. Konkretus kintamosios karšto vandens kainos dedamosios dydis skaičiuojamas ne dažniau kaip kas mėnesį, atsižvelgiant į šilumos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų pokytį.

Ukmergės miesto, Dukstynos k. ir Deltuvos mst. ir Šventupės gyvenvietės karšto vandens vartotojams:

 1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose (be PVM) –  7,00 Eur/m3;
 2. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose (su 9 proc. PVM) – 7,63 Eur/m3; (PVM mokestis kompensuojamas)
 3. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams (be PVM) – 6,95 Eur/m3;
 4. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams (su 21 proc. PVM) – 8,41 Eur/m3.
Kovas

Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės

Vienanarė kaina – kaina ct/kWh, kuri taikoma už suvartotą šilumos energijos kiekį. Vartotojui nepareiškus pageidavimo dėl šilumos kainos taikymo būdo, įprastai šilumos pirkimo – pardavimo sutartyje numatyta taikyti vienanarė suminė šilumos kaina;

Dvinarė kaina – taikoma vartotojams, kurių pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti arba turinti galimybę naudoti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuo rūšį (šilumos siurblius, saulės kolektorius ir pan.). Taip yra taikoma vartotojams jų pačių pasirinkimu pateikus prašymą. Šiuo atveju dvinarė kaina taikoma sutartiniu pagrindu, šalims pasirašius individualią šilumos pirkimo – pardavimo sutartį. Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį, kurį vartotojas moka visus metus kiekvieną mėnesį už vidutinę šilumos vartojimo galią, nepriklausomai nuo sezoniškumo ar nuo suvartoto šilumos kiekio, apskaičiuojamas vartotojo objekto vidutinę šilumos vartojimo galią (kW) dauginant iš tą mėnesį galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dedamosios (Eur/kW/mėn.). Šilumos vartojimo galia (pastate sumontuotų ir veikiančių pastato šilumos įrenginių vidutinė šilumos vartojimo galia) nustatoma individualiai konkrečiam vartotojui. Taikant dvinarę šilumos kainą šilumos vartojimo galia skaičiuojama iš ne mažiau kaip 12 mėnesių konkretaus vartotojo sunaudotų šilumos kiekių. Neturint 12 mėnesių suvartojimo istorijos vidutinė šilumos vartojimo galia apskaičiuojama pagal pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos projektinę/inventorinę dokumentaciją arba taikant vidutinius energijos sąnaudų normatyvus.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį kas mėnesį apskaičiuojamas konkretus pastato įvade įrengtu šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuotą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies (ct/kWh) arba atskiro buto daugiabučiame name atveju – pagal šilumos paskirstymo metodą butui priskirtą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamosios dalies.

Šilumos kainos dedamosios:

Pastovioji dedamoji

Kintamoji dedamoji

Papildomos dedamosios dalis

Pastoviąją dalį sudaro darbo užmokestis, nusidėvėjimas, remontas, materialinės ir kitos sąnaudos bei investicijų grąža. Pastoviosios dalies sąnaudos patiriamos nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio.

Kintamąją dalį sudaro kuro sąnaudos šilumos gamybai, iš nepriklausomų šilumos gamintojų pirkta šiluma (jei įsigyjama), elektros energija ir vanduo. Sąnaudos kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio.

Papildomosios dedamosios dalį sudaro ūkio subjekto gautos papildomos pajamos (-) ar nepadengtos sąnaudos (+) dėl faktinių kuro ir pirktos šilumos sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų ir (ar) kitų priežasčių.

1. Ukmergės m., Dukstynos k., Deltuvos mst. ir Šventupės gyv. vartotojams:

Gyventojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 7,61 ct/kWh su 9 proc. PVM  (PVM mokestis kompensuojamas)

Kitiems vartotojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 8,45 ct/kWh su 21 proc. PVM

Šilumos kainos be PVM:

1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 6,98  ct/kWh

1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,96 ct/kWh

1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,64 ct/kWh

1.3. Papildoma kainos dedamoji - -0,62 ct/kWh

2. Šilumos dvinarės kainos dedamosios:

2.1. Pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 19,86 Eur/kW/mėn.

2.2. Pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 20,07 Eur/mėn.

2.3. Kintamoji dalis – 4,64 ct/kWh

2.4. Papildoma kainos dedamoji - -0,62 ct/kWh

 

Karšto vandens kaina

Pastovioji dedamoji – pastoviųjų sąnaudų ir investicijų grąžos dalis, priskirta karšto vandens ruošimui ir pardavimui, kuri išdalinama iš planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio. Apskaičiuojama karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiui.

Kintamoji dedamoji – kintanti karšto vandens kainos dalis, išreiškiama formule su šilumos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų nežinomaisiais. Konkretus kintamosios karšto vandens kainos dedamosios dydis skaičiuojamas ne dažniau kaip kas mėnesį, atsižvelgiant į šilumos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų pokytį.

Ukmergės miesto, Dukstynos k. ir Deltuvos mst. ir Šventupės gyvenvietės karšto vandens vartotojams:

 1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose (be PVM) –  6,85 Eur/m3;
 2. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose (su 9 proc. PVM) – 7,47 Eur/m3; (PVM mokestis kompensuojamas)
 3. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams (be PVM) – 6,80 Eur/m3;
 4. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams (su 21 proc. PVM) – 8,23 Eur/m3.
Balandis

Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės

Vienanarė kaina – kaina ct/kWh, kuri taikoma už suvartotą šilumos energijos kiekį. Vartotojui nepareiškus pageidavimo dėl šilumos kainos taikymo būdo, įprastai šilumos pirkimo – pardavimo sutartyje numatyta taikyti vienanarė suminė šilumos kaina;

Dvinarė kaina – taikoma vartotojams, kurių pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti arba turinti galimybę naudoti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuo rūšį (šilumos siurblius, saulės kolektorius ir pan.). Taip yra taikoma vartotojams jų pačių pasirinkimu pateikus prašymą. Šiuo atveju dvinarė kaina taikoma sutartiniu pagrindu, šalims pasirašius individualią šilumos pirkimo – pardavimo sutartį. Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį, kurį vartotojas moka visus metus kiekvieną mėnesį už vidutinę šilumos vartojimo galią, nepriklausomai nuo sezoniškumo ar nuo suvartoto šilumos kiekio, apskaičiuojamas vartotojo objekto vidutinę šilumos vartojimo galią (kW) dauginant iš tą mėnesį galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dedamosios (Eur/kW/mėn.). Šilumos vartojimo galia (pastate sumontuotų ir veikiančių pastato šilumos įrenginių vidutinė šilumos vartojimo galia) nustatoma individualiai konkrečiam vartotojui. Taikant dvinarę šilumos kainą šilumos vartojimo galia skaičiuojama iš ne mažiau kaip 12 mėnesių konkretaus vartotojo sunaudotų šilumos kiekių. Neturint 12 mėnesių suvartojimo istorijos vidutinė šilumos vartojimo galia apskaičiuojama pagal pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos projektinę/inventorinę dokumentaciją arba taikant vidutinius energijos sąnaudų normatyvus.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį kas mėnesį apskaičiuojamas konkretus pastato įvade įrengtu šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuotą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies (ct/kWh) arba atskiro buto daugiabučiame name atveju – pagal šilumos paskirstymo metodą butui priskirtą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamosios dalies.

Šilumos kainos dedamosios:

Pastovioji dedamoji

Kintamoji dedamoji

Papildomos dedamosios dalis

Pastoviąją dalį sudaro darbo užmokestis, nusidėvėjimas, remontas, materialinės ir kitos sąnaudos bei investicijų grąža. Pastoviosios dalies sąnaudos patiriamos nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio.

Kintamąją dalį sudaro kuro sąnaudos šilumos gamybai, iš nepriklausomų šilumos gamintojų pirkta šiluma (jei įsigyjama), elektros energija ir vanduo. Sąnaudos kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio.

Papildomosios dedamosios dalį sudaro ūkio subjekto gautos papildomos pajamos (-) ar nepadengtos sąnaudos (+) dėl faktinių kuro ir pirktos šilumos sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų ir (ar) kitų priežasčių.

1. Ukmergės m., Dukstynos k., Deltuvos mst. ir Šventupės gyv. vartotojams:

Gyventojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 7,61 ct/kWh su 9 proc. PVM.

Kitiems vartotojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 8,45 ct/kWh su 21 proc. PVM

Šilumos kainos be PVM:

1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 6,98  ct/kWh

1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,96 ct/kWh

1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 4,64 ct/kWh

1.3. Papildoma kainos dedamoji - -0,62 ct/kWh

2. Šilumos dvinarės kainos dedamosios:

2.1. Pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 19,86 Eur/kW/mėn.

2.2. Pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 20,07 Eur/mėn.

2.3. Kintamoji dalis – 4,64 ct/kWh

2.4. Papildoma kainos dedamoji - -0,62 ct/kWh

Karšto vandens kaina

Pastovioji dedamoji – pastoviųjų sąnaudų ir investicijų grąžos dalis, priskirta karšto vandens ruošimui ir pardavimui, kuri išdalinama iš planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio. Apskaičiuojama karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiui.

Kintamoji dedamoji – kintanti karšto vandens kainos dalis, išreiškiama formule su šilumos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų nežinomaisiais. Konkretus kintamosios karšto vandens kainos dedamosios dydis skaičiuojamas ne dažniau kaip kas mėnesį, atsižvelgiant į šilumos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų pokytį.

Ukmergės miesto, Dukstynos k. ir Deltuvos mst. ir Šventupės gyvenvietės karšto vandens vartotojams:

 1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose (be PVM) –  6,85 Eur/m3;
 2. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose (su 9 proc. PVM) – 7,47 Eur/m3
 3. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams (be PVM) – 6,80 Eur/m3;
 4. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams (su 21 proc. PVM) – 8,23 Eur/m3

Informuojame, kad LR Seimo sprendimu 2023-2024 m. šildymo sezoną buitiniams šilumos energijos vartotojams PVM mokestis šilumos energijai ir karštam vandeniui yra kompensuojamas.

Gegužė

Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės

Vienanarė kaina – kaina ct/kWh, kuri taikoma už suvartotą šilumos energijos kiekį. Vartotojui nepareiškus pageidavimo dėl šilumos kainos taikymo būdo, įprastai šilumos pirkimo – pardavimo sutartyje numatyta taikyti vienanarė suminė šilumos kaina;

Dvinarė kaina – taikoma vartotojams, kurių pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti arba turinti galimybę naudoti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuo rūšį (šilumos siurblius, saulės kolektorius ir pan.). Taip yra taikoma vartotojams jų pačių pasirinkimu pateikus prašymą. Šiuo atveju dvinarė kaina taikoma sutartiniu pagrindu, šalims pasirašius individualią šilumos pirkimo – pardavimo sutartį. Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį, kurį vartotojas moka visus metus kiekvieną mėnesį už vidutinę šilumos vartojimo galią, nepriklausomai nuo sezoniškumo ar nuo suvartoto šilumos kiekio, apskaičiuojamas vartotojo objekto vidutinę šilumos vartojimo galią (kW) dauginant iš tą mėnesį galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dedamosios (Eur/kW/mėn.). Šilumos vartojimo galia (pastate sumontuotų ir veikiančių pastato šilumos įrenginių vidutinė šilumos vartojimo galia) nustatoma individualiai konkrečiam vartotojui. Taikant dvinarę šilumos kainą šilumos vartojimo galia skaičiuojama iš ne mažiau kaip 12 mėnesių konkretaus vartotojo sunaudotų šilumos kiekių. Neturint 12 mėnesių suvartojimo istorijos vidutinė šilumos vartojimo galia apskaičiuojama pagal pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos projektinę/inventorinę dokumentaciją arba taikant vidutinius energijos sąnaudų normatyvus.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį kas mėnesį apskaičiuojamas konkretus pastato įvade įrengtu šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuotą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies (ct/kWh) arba atskiro buto daugiabučiame name atveju – pagal šilumos paskirstymo metodą butui priskirtą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamosios dalies.

Šilumos kainos dedamosios:

Pastovioji dedamoji

Kintamoji dedamoji

Papildomos dedamosios dalis

Pastoviąją dalį sudaro darbo užmokestis, nusidėvėjimas, remontas, materialinės ir kitos sąnaudos bei investicijų grąža. Pastoviosios dalies sąnaudos patiriamos nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio.

Kintamąją dalį sudaro kuro sąnaudos šilumos gamybai, iš nepriklausomų šilumos gamintojų pirkta šiluma (jei įsigyjama), elektros energija ir vanduo. Sąnaudos kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio.

Papildomosios dedamosios dalį sudaro ūkio subjekto gautos papildomos pajamos (-) ar nepadengtos sąnaudos (+) dėl faktinių kuro ir pirktos šilumos sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų ir (ar) kitų priežasčių.

1. Ukmergės m., Dukstynos k., Deltuvos mst. ir Šventupės gyv. vartotojams:

Gyventojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 8,77 ct/kWh su 9 proc. PVM  

Kitiems vartotojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 9,74 ct/kWh su 21 proc. PVM

Šilumos kainos be PVM:

1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 8,05 ct/kWh

1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,96 ct/kWh

1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 5,71 ct/kWh

1.3. Papildoma kainos dedamoji - -0,62 ct/kWh

2. Šilumos dvinarės kainos dedamosios:

2.1. Pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 19,86 Eur/kW/mėn.

2.2. Pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 20,07 Eur/mėn.

2.3. Kintamoji dalis – 5,71 ct/kWh

2.4. Papildoma kainos dedamoji - -0,62 ct/kWh

 

Karšto vandens kaina

Pastovioji dedamoji – pastoviųjų sąnaudų ir investicijų grąžos dalis, priskirta karšto vandens ruošimui ir pardavimui, kuri išdalinama iš planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio. Apskaičiuojama karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiui.

Kintamoji dedamoji – kintanti karšto vandens kainos dalis, išreiškiama formule su šilumos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų nežinomaisiais. Konkretus kintamosios karšto vandens kainos dedamosios dydis skaičiuojamas ne dažniau kaip kas mėnesį, atsižvelgiant į šilumos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų pokytį.

Ukmergės miesto, Dukstynos k. ir Deltuvos mst. ir Šventupės gyvenvietės karšto vandens vartotojams:

 1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose (be PVM) –  7,89 Eur/m3;
 2. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose (su 9 proc. PVM) – 8,60 Eur/m3;
 3. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams (be PVM) – 7,83 Eur/m3;
 4. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams (su 21 proc. PVM) – 9,47 Eur/m3.
Birželis

Šilumos kainos yra vienanarės arba dvinarės

Vienanarė kaina – kaina ct/kWh, kuri taikoma už suvartotą šilumos energijos kiekį. Vartotojui nepareiškus pageidavimo dėl šilumos kainos taikymo būdo, įprastai šilumos pirkimo – pardavimo sutartyje numatyta taikyti vienanarė suminė šilumos kaina;

Dvinarė kaina – taikoma vartotojams, kurių pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistema yra mišri (kombinuota), naudojanti arba turinti galimybę naudoti centralizuotai pagamintą šilumą ir alternatyvią energiją ar kuo rūšį (šilumos siurblius, saulės kolektorius ir pan.). Taip yra taikoma vartotojams jų pačių pasirinkimu pateikus prašymą. Šiuo atveju dvinarė kaina taikoma sutartiniu pagrindu, šalims pasirašius individualią šilumos pirkimo – pardavimo sutartį. Šilumos dvinarę kainą sudaro pastovioji ir kintamoji dalys.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos pastoviąją dalį, kurį vartotojas moka visus metus kiekvieną mėnesį už vidutinę šilumos vartojimo galią, nepriklausomai nuo sezoniškumo ar nuo suvartoto šilumos kiekio, apskaičiuojamas vartotojo objekto vidutinę šilumos vartojimo galią (kW) dauginant iš tą mėnesį galiojančios dvinarės šilumos kainos pastoviosios dedamosios (Eur/kW/mėn.). Šilumos vartojimo galia (pastate sumontuotų ir veikiančių pastato šilumos įrenginių vidutinė šilumos vartojimo galia) nustatoma individualiai konkrečiam vartotojui. Taikant dvinarę šilumos kainą šilumos vartojimo galia skaičiuojama iš ne mažiau kaip 12 mėnesių konkretaus vartotojo sunaudotų šilumos kiekių. Neturint 12 mėnesių suvartojimo istorijos vidutinė šilumos vartojimo galia apskaičiuojama pagal pastato šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos projektinę/inventorinę dokumentaciją arba taikant vidutinius energijos sąnaudų normatyvus.

Mokestis už šilumą pagal dvinarės šilumos kainos kintamąją dalį kas mėnesį apskaičiuojamas konkretus pastato įvade įrengtu šilumos apskaitos prietaisu suskaičiuotą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamos dalies (ct/kWh) arba atskiro buto daugiabučiame name atveju – pagal šilumos paskirstymo metodą butui priskirtą šilumos kiekį dauginant iš dvinarės šilumos kainos kintamosios dalies.

Šilumos kainos dedamosios:

Pastovioji dedamoji

Kintamoji dedamoji

Papildomos dedamosios dalis

Pastoviąją dalį sudaro darbo užmokestis, nusidėvėjimas, remontas, materialinės ir kitos sąnaudos bei investicijų grąža. Pastoviosios dalies sąnaudos patiriamos nepriklausomai nuo pagaminto ir vartotojams patiekto šilumos kiekio.

Kintamąją dalį sudaro kuro sąnaudos šilumos gamybai, iš nepriklausomų šilumos gamintojų pirkta šiluma (jei įsigyjama), elektros energija ir vanduo. Sąnaudos kinta priklausomai nuo reikiamo pagaminti ir patiekti į šilumos perdavimo tinklus šilumos kiekio.

Papildomosios dedamosios dalį sudaro ūkio subjekto gautos papildomos pajamos (-) ar nepadengtos sąnaudos (+) dėl faktinių kuro ir pirktos šilumos sąnaudų viršijančių šilumos kainoje įskaičiuotų kuro ir pirktos šilumos sąnaudų ir (ar) kitų priežasčių.

1. Ukmergės m., Dukstynos k., Deltuvos mst. ir Šventupės gyv. vartotojams:

Gyventojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 10,14 ct/kWh su 9 proc. PVM  

Kitiems vartotojams šilumos vienanarė kaina už suvartotą šilumos kiekį – 11,25 ct/kWh su 21 proc. PVM

Šilumos kainos be PVM:

1. Šilumos vienanarė kaina (už suvartotą šilumos kiekį) – 9,30 ct/kWh

1.1. Vienanarės kainos pastovioji dedamoji – 2,96 ct/kWh

1.2. Vienanarės kainos kintamoji dedamoji – 6,96 ct/kWh

1.3. Papildoma kainos dedamoji - -0,62 ct/kWh

2. Šilumos dvinarės kainos dedamosios:

2.1. Pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 19,86 Eur/kW/mėn.

2.2. Pastovioji dalis (mėnesio užmokestis) – 20,07 Eur/mėn.

2.3. Kintamoji dalis – 6,96 ct/kWh

2.4. Papildoma kainos dedamoji - -0,62 ct/kWh

 

Karšto vandens kaina

Pastovioji dedamoji – pastoviųjų sąnaudų ir investicijų grąžos dalis, priskirta karšto vandens ruošimui ir pardavimui, kuri išdalinama iš planuojamo realizuoti karšto vandens kiekio. Apskaičiuojama karšto vandens kainos dedamųjų galiojimo laikotarpiui.

Kintamoji dedamoji – kintanti karšto vandens kainos dalis, išreiškiama formule su šilumos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų nežinomaisiais. Konkretus kintamosios karšto vandens kainos dedamosios dydis skaičiuojamas ne dažniau kaip kas mėnesį, atsižvelgiant į šilumos ir geriamojo vandens tiekimo, nuotekų tvarkymo ir pardavimo kainų pokytį.

Ukmergės miesto, Dukstynos k. ir Deltuvos mst. ir Šventupės gyvenvietės karšto vandens vartotojams:

 1. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose (be PVM) –  8,53 Eur/m3;
 2. Karšto vandens kaina vartotojams daugiabučiuose namuose (su 9 proc. PVM) – 9,30 Eur/m3;
 3. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams (be PVM) – 8,47 Eur/m3;
 4. Karšto vandens kaina kitiems vartotojams (su 21 proc. PVM) – 10,25 Eur/m3.
Paskutinį kartą redaguota: 2024-05-24